Taal       
Aanmelden   Contact   Foto's
Openingstijden
Maandag:
08.30 - 10.30 uur met juf Griet en juf Aaltsje
12.55 - 14.55 uur met juf Bea en vrijwilligster Andrea
Dinsdag:
08.30 - 10.30 uur met juf Monique en vrijwilligster Kristina
Woensdag:
Gesloten
Donderdag:
08.30 - 10.30 uur met juf Griet en vrijwilligster Jantina
12.55 - 14.55 uur met juf Bea en juf Gerda
Vrijdag:
08.30 - 10.30 uur met juf Gerda en juf Monique 
   
Dagelijks bestuur 
Voorzitter: Ludo de Vries (06-51754947)
Secretaris: Thea Vellema
Penningmeester: Saakje Krikke
Algemeen lid:
E. Soepboer
Marisca Peeringa
P. Post
Nieuws
AUG
01
Geslaagd voor het meertaligheidstraject
Vanaf januari 2013 neemt de peuterspeelzaal deel aan een certificeringstraject voor meertalige peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. In mei zijn de juffen geslaagd voor fase 3 van dit traject... 
Peuterspeelzaal Yn ‘e Jister is een tweetalige peuterspeelzaal. Juf Bea en Juf Griet spreken consequent Fries tegen de kinderen en Juf Monique Nederlands. Wij bieden bewust veel Friestalige en Nederlandstalige activiteiten aan. Stagiaires wordt gevraagd om in hun eigen taal te spreken – Nederlands of Fries. Reden voor dit beleid is dat we de tweetalige ontwikkeling van alle kinderen willen stimuleren. 

Meertaligheid bevordert de sociale, de taalkundige en de cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Het Fries en het Nederlands kunnen naast elkaar bestaan als beide talen genoeg aandacht krijgen en de talen niet door elkaar maar naast elkaar gebruikt worden. Voor Friestalige kinderen is het erg belangrijk dat zij in de voorschoolse periode een goede basis in hun eigen taal leggen, zodat die niet te vroeg door de sterkere taal – het Nederlands – overheerst wordt.

Nederlandstalige kinderen kunnen juist het best zo jong mogelijk de zwakkere taal – het Fries – erbij leren om zich beide talen eigen te maken. Zij zullen het Fries spelenderwijs gemakkelijk oppakken, omdat deze jonge kinderen midden in de taalontwikkeling zitten. Doordat Nederlands de sterkere taal is zal de ontwikkeling van die taal niet negatief beïnvloed worden door het Fries.

De drempel om een taal te leren is bij jonge kinderen laag en ze hebben nog geen last van vooroordelen over taal. Al jong leren ze om beter te communiceren met anderstaligen en hun
achtergrond beter te begrijpen. Verder zien we de peuterspeelzaal als een aanvulling op het
taalaanbod van thuis. Dat houdt in dat we een taalrijke omgeving willen creëren, met een gevarieerd taalaanbod en waar de taalontwikkeling van kinderen op een natuurlijke manier gestimuleerd wordt.

Peuterspeelzaal Yn ‘e Jister doet mee aan een provinciaal certificeringstraject op het gebied van taalbeleid, taalpedagogisch handelen en tweetaligheid uitgevoerd door het Sintrum Frysktalige Berne-Opfang (SFBO).

Nieuwsarchief bekijken
Activiteiten
Alle activiteiten bekijken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leidsters 
Juffen Bea, Griet en Monique

Wij zijn de juffen van peuterspeelzaal "Yn 'e Jister" uit Hallum; juf Bea Bolhuis, juf Griet Woudwijk en juf Monique Weda. We zijn sinds juni 2015 een gecertificeerde meertalige peuterspeelzaal. Juf Griet heeft sinds oktober 1999 haar groep op maandag- en donderdagmorgen. Ze heeft een Friestalige groep. Juf Bea heeft sinds november 1999 haar groep op maandag- en donderdagmiddag en heeft ook een Friestalige groep.

 

Juf Monique heeft sinds juni 1999 haar groep op dinsdag- en vrijdagmorgen en heeft een Nederlandstalige groep. Wij willen alle peuters van harte uitnodigen om bij ons te komen spelen. Tot ziens! 

 
Juf Aaltsje
Mijn naam is Aaltsje Monsma en ik woon in Marrum. Ik ben peuterleidster op de dinsdag- en donderdag-groep op de Eekhoorn te Marrum. Dit doe ik samen met een vaste vrijwilligster Ina Kingma. Ik doe dit werk alweer ruim twaalf jaar en elke keer ga ik met veel plezier naar de peuterspeelzaal. Het is elke keer weer een verrassing wat de kinderen doen. Vaak hebben ze leuke uitspraakjes, waar we dan vaak ook wel eens stiekem om moeten lachen.
Mijn hobby's zijn knutselen -wat goed uitkomt in mijn werk-, tuinieren en muziek. Ik speel althoorn bij de muziekvereniging De Eendracht. Op deze foto goochel ik wat de kinderen erg leuk vinden. Met ingang van januari 2017 werk ik ook op maandag in Hallum, op woensdag in Ferwerd en op vrijdag in Birdaard op de peuterspeelzaal. Dit zijn de VVE-groepen  waarbij een extra peuterleidster aanwezig is.

 

 

Juf Gerda

Mijn naam is Gerda Dijkstra-de Weerd. Vanaf mei 2000 ben ik peuterleidster op peuterspeelzaal ‘de Eekhoorn’ in Marrum. In al die jaren heb ik heel veel kinderen zien passeren. Sinds januari 2017 werk ik op de donderdagochtend in Ferwert, de donderdagmiddag en de vrijdagochtend in Hallum. Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen. De oudste woont niet meer thuis en de jongste studeert elders en komt alleen in de weekenden thuis. Naast mijn werk ben ik vrijwilliger bij ‘homestart’. Hier ondersteun ik een gezin bij opvoedingsvragen en het beter leren van de Nederlandse taal. Daar komt nog vrijwilligerswerk bij voor de kerk en de buurt. Gelukkig is er altijd nog wel tijd om te ‘nifeljen’. Haken, naaien, kaarten maken en in de tuin bezig zijn. Op internet zijn verschillende websites met allemaal voorbeelden van knutselwerkjes die je met peuters kunt doen. Maar ik heb altijd veel plezier in het zelf bedenken van knutselwerkjes. Wel gebruik ik het internet wel voor inspiratie.


 

De leidsters worden ondersteund door vrijwilligsters Andrea, Jantina en Kristina.

Webdesign ©